EKREM ALI SÜZEN


İçeriğe git

Kisa Mesafe Örnek Test Sorulari

Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü örnek ( KMT) Test Soruları

Açıklama:
Burada yer alan sorular, Kısa mesafe Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla IMO kuralları, Ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile GMDSS sınav yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. kesinlikle sınav soruları değildir. Ancak rastlantı olarak sınavlarda da benzerleri çıkabilir. Sık sık bu sorulara başka sorular da eklenerek soru sayısı arttırılacak ve sürekli olarak güncelleştirilecektir. Ayrıca müfredat programında ve sınav konularında değişmeler oldukça, bu değişmelere paralel olarak güncelliğini yitirmiş sorular çıkartılarak yerine yeni müfredata, kanunlara ve yönetmeliklere uygun sorular eklenecektir. Böylece de soruların güncelliği sağlanacaktır. Soruları yanıtları ise kısa süre aralarla eklenecek yeni sorularla birlikte yine bu sayfada yer alacaktır.
Başarı dileklerimle
Ekrem Ali SÜZEN

S O R U L A R

1-Bir Türk balıkçı teknesi, diğer bir Türk balıkçı teknesi ile kanal VHF kanal 16'dan bağlantı kuruyor. Çalışma (haberleşme) için hangi VHF kanalına geçmeyi önerir?
A) 09, 13 ve 72'nci kanallardan birini,
B) 72 ve 73'ncü kanallardan birini,
C) 09, 10 ve 77'nci kanallardan birini,
D) 04, 23 ve 55'nci kanallardan birini,
E) Seçeneklerde verilen kanallardan hiçbirini.

2-Bir Deniz VHF telsiz cıhazında bulunması gereken en az kanal sayısı kaçtır?
A) 4 kanal,
B) 7 Kanal,
C) 20 kanal,
D) 35 kanal,
E) 55 Kanal.

3-Ulusal Heceleme (fonetik) alfabeye göre CEMAL sözcüğü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Ceyhun Ekrem Mustafa Ali Lemi,
B) Cihangir Eminönü Maçka Aksaray Levent,
C) Ceyhan Edirne Manisa Ankara Lüleburgaz,
D) Cavit Ekrem Mehmet Ahmet Lütfü
E) Charlie Echo Mike Alfa Lima

4-Bir tehlike mesajı kimin sorumluluğunda gönderilir?
A) Kısa mesafe telsiz operatörünün,
B) Gemi Kaptanının,
C) En yakın Kıyı telsiz istasyonunun,
D) Liman Başkanlığının,
E) Tekne sahibinin.

5-Deniz VHF telsiz telefon haberleşmesinde kullanılacak yayın (emisyon) sınıfı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) H3E,
B) J2B,
C) R3A,
D) G3E,
E) A1A.

6-Telsiz telefonla yapılan herhangi bir çağrıda, çağrılan ve çağıran istasyonun adı en çok kaç kez söylenebilir?
A) 2 kez,
B) 3 kez,
C) 5 kez,
D) 7 kez,
E) 25 kez.

7-VHF kanal 16'da yapılacak test çalışmalarının süresi en fazla ne kadar olabilir?
A) 5 saniye,
B) 10 saniye,
C) 1 dakika,
D) 10 dakika,
E) 15 dakika.

8-Deniz VHF bandında telsiz telefon ile tıbbi tavsiye almak için yapılacak çağrılarda bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?
A) PAN PAN MEDICAL,
B) SEELONCE FEENEE,
C) SEELONCE MAYDAY,
D) SECURITE,
E) SECURITE MEDICAL.

9- Deniz VHF telsizlerinde hangi kanal/kanallarda çıkış gücü 1 W'ı geçemez.
A) Kanal 06 ve 13,
B) Kanal 11 ve 16,
C) Kanal 15 ve 17,
D) Kanal 67 ve 77,
E) Kanal 69 ve 70.

10-Deniz VHF bandında , tehlike mesajının yayınlanması sırasında kullanılacak çıkış gücü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi olmalıdır?
A) Tehlike mesajının yayınlandığı bölgeye göre değişir,
B) A1 deniz bölgesinde 1 W, diğer deniz bölgelerinde ise 25 W,
C) 25 W,
D) 15 W,
E) 1,5 kW.

11-SRC kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilen yeterlik belgesi türlerinden hangisini tanımlamaktadır?
A) Uzak Mesafe Telsiz Operatörlüğü,
B) Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü,
C) Genel Haberleşme Operatörlüğü,
D) VHF Haberleşme Operatörlüğü,
E) Yat haberleşmesi Operatörlüğü.

12-Çağrı işaretleri dizileri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tarafından tahsis edilir?
A)Uluslararası Denizcilik Örgütü,
B) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği,
C) Ulaştırma Bakanlığı,
D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
E) Denizcilik Müsteşarlığı.

13-Bir turizm şirketine ait olan yatta deniz VHF Telsiz cıhazının bulundurulması zorunludur.
A)Doğru,
B) Yanlış.

14-Deniz VHF telsiz cıhazı bulundurmak zorunda olan özel yatlar için kapasite, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 299 grt,
B) 8 metre uzunluk,
C) 11 kişi taşıma,
D) 12 kişi taşıma,
E) Hiçbir kapasite zorunluluğu yoktur.

15-Yat tipi bir VHF DSC cıhazının en yüksek çıkış gücü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 1 W,
B) 3 W,
C) 15 W,
D) 25 W,
E) 1 kW.

C e v a p l a r

1- C,
2- A,
3- C,
4- B,
5- D,
6- B,
7- B,
8- A,
9- C,
10- C,
11- B,
12- B,
13- A,
14- D,
15- D,

16-Türkiye'ye ait MID, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 723,
B) 217,
C) 721,
D) 127,
E) 271.

17- I-Yatlar,
II-Balıkçı tekneleri,
III-300 grt'un altındaki yük gemileri,
IV-Göl ve nehir gemileri,
V-Tankerler.
Yukarıdaki seçenekelerde verilenlerden hangisi/hangileri Solas kapsamı dışındadır?
A) I,
B) V,
C) I ve IV,
D) I ve V,
E) III, IV ve V.

18- Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü yeterlik belgesi, aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz araçlarının hangisinde/hangilerinde geçerlidir?
I-Özel yatlarda,
II-Ticari yatlarda,
III-Sürekli olarak A1 deniz bölgesinde seyir yapan tüm deniz araçlarında,
IV-Tüm yolcu gemilerinde,
V-Balıkçı teknelerinde.
A)Yalnızca I,
B) Yalnızca V,
C) III ve IV,
D) I, II ve V,
E) I, II, III, IV ve V.

19- MMSI, kaç gruba ayrılır?
A) 2 grup,
B) 3 grup,
C) 4 grup,
D) 7 grup,
E) 12 grup.

20-Türkiye'de kıyı telsiz istasyonları tarafından Telsiz Telefon tekniği ile yayınlanacak seyir uyarıları için aşağıdaki seçeneklerde verilen Deniz VHF kanallarından hangisi kullanılır?
A) Kanal 16,
B) Kanal 16'da yapılacak bir ön çağrıdan sonra geçilecek olan kanal 73,
C) Kanal 16'da yapılacak bir ön çağrıdan sonra geçilecek olan kanal 67,
D) Kanal 16'da yapılacak bir ön çağrıdan sonra geçilecek olan her hangi bir çalışma kanalı,
E) Kanal 70.

C e v a p l a r

16-E,
17-A,
18-D,
19-C,
20-C.

21-Tehlike, Acelelik ve Emniyet mesajları dışında Kanal 16'da mesaj yayınlanabilir mi?
A) Yayınlanamaz.
B) Gemi kaptanının emri ile yayınlanabilir,
C) Uzunluğu 3 dakikayı geçmemek koşuluyla yayınlanabilir,
D) Kıyı telsiz istasyonunun izin vermesi halinde yayınlanabilir,
E) Kanal 70 uygun olmadığı durumlarda yayınlanabilir.

22-Deniz ve hava araçlarının arama ve kurtarma amaçlı haberleşmeler için ortak kullanabilecekleri deniz VHF kanalı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 70,
B) Kanal 16,
C) Kanal 13,
D) Kanal 12,
E) Kanal 06,

23-Tehlike mesajları aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin sorumluluğunda gönderilir?
A)Haberleşmeden sorumlu olan kişinin,
B) Herhangi bir kıyı telsiz istasyonunun,
C) Bölgeye en yakın kıyı telsiz istasyonunun,
D) Gemi kaptanının,
E) Tehlike trafiğini yöneten istasyonun.

24-Test yayınları kanal 16'da yapılabilir mi, yapılabilirse süresi en fazla ne kadar olmalıdır?
A) Yapılamaz,
B) Süresi 10 saniyeyi aşmamak üzere test yapılabilir,
C) Süresi 15 saniyeyi aşmamak üzere test yapılabilir,
D) Süresi 30 saniyeyi aşmamak üzere test yapılabilir,
E) Süresi 1 dakikayı aşmamak üzere test yapılabilir,

25-Her hangi bir konuşma kanalında dinleme yapılırken aynı zamanda kanal 16'yı da dinleme olanağı sağlayan otomatik düzenleme aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Double speak,
B) Automatic control,
C) Double call,
D) Dual watch,
E) Dual speak.

C e v a p l a r

21- A,
22- E,
23- D,
24- B,
25- D.


26-Bir balıkçı teknesinde bulunan deniz VHF telsiz cihazının çıkış gücü, aşağıdaki seçeneklerde verilen güclerden hangisi ile sınırlandırılmıştır?
A) 4 W,
B) 50 W,
C) 25 W,
D) 1 W,
E) 5 kW.

27- I-VHF haberleşmelerinde birinci derecede kanal 12 kullanılır,
II-VHF haberleşmelerinde 1 W'ı aşan güç kullanılamaz,
III-VHF haberleşmelerinde Liman Başkanlığının talimatına uyulması zorunludur,
IV-VHF Haberleşmeleri yalnızca gemi manevraları sırasında kullanılır,
V- Deniz aracınan adı ya da çağrı işaretinin kullanılması zorunlu değildir,
Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri liman içinde yapılacak haberleşmeler için yanlıştır?
A) Yalnızca I,
B) Yalnızca IV,
C) II, III ve IV,
D) IV ve V,
E) I ve IV.

28-Tıbbi yardım amaçlı mesajlar, haberleşmenin öncelik sıralamasında kaçıncı sırada yer alır ve telsiz telefonla gönderilirken hangi işaretle gönderilir?
A) Birinci sırada yer alır ve telsiz telefon ile gönderilirken MAYDAY işareti ile gönderilir,
B) İkinci sırada yer alır ve telsiz telefon ile gönderilirken MAYDAY MEDICAL işareti ile gönderilir,
C) İkinci sırada yer alır ve telsiz telefon ile gönderilirken PAN PAN MEDICAL işareti ile gönderilir,
D) Üçüncü sırada yer alır ve telsiz telefon ile gönderilirken SECURITE MEDICEL işareti ile gönderilir,
E) Dördüncüsırada yer alır ve telsiz telefon ile gönderilirken MEDICAL işareti ile gönderilir,

29- Zorunlu hallerde yabancılarla yapılacak olan haberleşmelerde kullanılan uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile O, H, S harfleri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Omega Hello Sindy,
B) Oscar Hospital Sierra,
C) Oscar Hotel Sierra,
D) Oscar Hotel Single,
E) Omega Hotel Single.

30- Aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz VHF kanallarından hangisi Liman içi haberleşmelerde
kullanılamaz?
A) Kanal 08,
B) Kanal 20,
C) Kanal 04,
D) Kanal 71,
E) Kanal 18.

C e v a p l a r

26- C,
27- D,
28- C,
29- C,
30- A.

31-Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi bir emniyet mesajının çekilişini gerektiren durumdur?
A) Sürüklenmekte olan mayın ya da benzeri bir cimin görülmesi,
B) Deniz aracında yangın çıkması,
C) Denize adam düşmesi,
D) Deniz aracında ağır bir yaralının bulunması,
E) Deniz aracında isyan çıkması.

32-Başkalarına zararlı müdahalede bulunmamak için gönderme sırasında ne yapılmalıdır?
A) Telsiz cihazı en yüksek güce ayarlanmalıdır,
B) Telsiz cihazı en düşük güce ayarlanmalıdır,
C) Telsiz cihazı dual watch konumuna alınmalıdır,
D)Göndermeye başlanmadan önce bir süre frekans/kanal dinlenmeli, o anda gönderme yapan varsa, göndermesi bitene kadar beklenmelidir,
E) Bütün çağrı frekans/kanallarından çağrı yapılmalıdır.

33-Gemi istasyonu olarak bir kıyı istasyonu ile haberleşme halindesiniz. Haberleşmeyi hangi istasyon kontrol eder?
A) Gemi telsiz istasyonu,
B) Kıyı telsiz istasyonu,
C) Çağıran telsiz istasyonu,
D) Çağrılan telsiz istasyonu,
E) Hiçbir istasyon

34-Deniz VHF telsiz telefon haberleşmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Türkiye'de Meteorolojik yayınlar kanal 73'te yapılır,
B) Boş ise buluşma ve haberleşme kanal 16'da yapılabilir,
C) Liman içinde yapılacak haberleşmelerde hiçbir zaman 5 W'ı aşan çıkış gücü kullanılmaz,
D) Kıyı telsiz istasyonlarına yapılacak çağrılar, o kıyı telsiz istasyonunun özellikle dinlediği bir çalışma kanalı varsa o kanaldan böyle bir kanal yoksa kanal 16'dan yapılır,
E) Kanal 16 meşgul ise çağrı için kanal 06 kullanılır.

35-Tehlikede olan bir deniz aracının, göndereceği çağrı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?
A)Mayday Mayday Mayday this is Süzen Süzen Süzen,
B) All stations Al stations All stations Mayday Mayday this is Süzen Süzen Süzen,
C) Mayday Relay Mayday Relay Mayday Relay this is Süzen Süzen Süzen,
D) Pan Pan Pan Pan Pan Pan this is Süzen Süzen Süzen,
E) Mayday Mayday Mayday this is Süzen this is Süzen this is Süzen.

C e v a p l a r

31- A,
32- D,
33- B,
34- D,
35- A.


36-Gönderilmiş olan bir tehlike mesajına cevap alınamazsa, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Acelelik mesajı gönderilmelidir,
B) Emniyet mesajı gönderilmelidir,
C) Tehlike mesajı, cevap alınıncaya kadar kısa süre aralarla tekrarlanmalıdır,
D) Tehlike mesajına aracılık yapacak olan bir telsiz istsyonu aranmalıdır,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri yapılmamalıdır.

37-Uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile U, F, R harfleri nasıl kodlanır?
A) Uniform Foxtrot Romeo,
B) Urfa Fatsa Rize,
C) Uniform Forty Roma,
D) Uniform Foxtrot Roma,
E) Uniform Foxtrot Roger.

38- MMSI numaraları içerisinde yer alan MID numaraları, aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsis edilir ?
A) Uluslararası Denizcilik Örgütü,
B) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği,
C) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği,
D) Uluslararası Telsiz Danışma Komitesi,
E ) Denizcilik Müsteşarlığı.

39- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tümüyle simpleks kanallardır?
A) 24, 26, 28, 18, 05,
B) 11, 14, 04, 13, 10,
C) 16, 17, 67, 10, 13,
D) 77, 84, 85, 19, 03,
E) 08, 09, 20, 86, 16.

40-Deniz VHF Telsiz cıhazları, aşağıdaki seçeneklerde verilen amaçlardan hangisi için kullanılır?
A) Tehlike haberleşmeleri,
B) Acelelik haberleşmeleri,
C) Emniyet haberleşmeleri,
D) DSC çağrıları,
E) Amatör telsiz haberleşmeleri.

C e v a p l a r

36- C,
37- A,
38- B,
39- C,
40- E.

41-Emniyet mesajları;
A)Yalnız kıyı telsiz istasyonları tarafından yayınlanmalıdır,
B) Yalnızca gemi telsiz istasyonları tarafından yayınlanmalıdır,
C) Yalnızca Navtex istasyonları tarafından yayınlanmalıdır,
D) Yalnızca kıyı uydu yer istasyonları tarafından yayınlanmalıdır,
E) Seçeneklerde verilenlerin tümü tarafından yayınlanabilir.

42- TA1PE , uluslararası kurallara göre aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır?
A) Taurus Alfa Unaone Papa Echo,
B) Tango August Unaone Papa Endo,
C) Tango Alfa Unaone Papa Echo,
D) Tango Alfa One Papa Endi
E) Taurus August One People Echo.

43- X işareti, her hangi bir rakam olmak üzere 271XXXXXX, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir ?
A) Bir gemi grubuna ait MMSI numarasını,
B) Bir kıyı istasyonu grubuna ait MMSI numarasını,
C) Bir gemiye ait MMSI numarasını,
D) Bir kıyı istasyonuna ait MMSI numarasını,
E ) Türkiye'nin de yer aldığı Navarea bölgesinin numarasını.

44- Liman içi haberleşmelerde Telsiz cihazının çıkış gücü ne olmalıdır?
A) 1 W,
B) 3 W,
C) 5 W,
D) 25 W,
E) İstenilen herhangi bir çıkış gücü.

45-Türkiye'de yatların kendi aralarında yapacakları haberleşmeler için ayrılmış olan kanallar, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 06 ve 66,
B) Kanal 07 ve 77,
C) Kanal 09, 10 ve 77,
D) Kanal 71 ve 73,
E) 72 ve 73.

C e v a p l a r

41- E,
42- C,
43- C,
44- A,
45- E.

46- SAMAN sözcüğü, uluslar arası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki hangi seçenekte verildiği gibi kodlanır?
A) Sierra Alfa Mike Alfa November,
B) Sierra Alpha Mayk Alpha Nova,
C) Sierra Alpha Mayk Alpha North,
E) South August Mike August November.

47-Gemi tipi VHF telsiz cihazları Dual watch konumunda iken kanal 16'dan başka hangi kanalı dinler?
A) Kanal 70,
B) Kanal 72,
C) Kanal 73,
D) Sıra ile tüm kanalları,
E) İstenilen herhangi bir kanalı.

48-Telsiz telefonda emniyet işareti aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Pan Pan,
B) Mayday,
C) Mayday Relay,
D) Safety,
E) Securite.

49- Ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile E, Y, F, I harfleri nasıl kodlanır?
A)Edirne Yenice Fatsa Iğdır,
B) Edirne Yalova Foça Isparta,
C) Edirne Yalova Fatsa Isparta,
D) Edirne Yozgat Fatsa Isparta,
E) Eskişehir Yozgat Fatsa Isparta.

50-12 kişi ve daha yukarı özel yatlarda, yat işletmecilerine ait her türlü yatlarda, açık denizde can ve mal güvenliği bakımından;
A)UHF telsiz cihazı bulundurulması zorunludur,
B) VHF telsiz cihazı bulundurulması zorunludur,
C) HF telsiz cihazı bulundurulması zorunludur,
D) MF telsiz cihazı bulundurulması zorunludur,
E) UHF ve VHF telsiz cihazı bulundurulması zorunludur.


C e v a p l a r

46- A,
47- E,
48- E,
49- C,
50- B.

51-Pan Pan işareti ile başlayan bir çağrı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Deniz aracında bulunan birinin güvenliği ile ilgili çok önemli bir mesaj,
B) Tehlike trafiğinin bittiği,
C) Deniz aracının seyrini etkileyecek bir cismin görülmesi,
D) Bir deniz aracının yedeklenerek götürülmesi ile ilgili çok önemli bir mesaj,
E) Seçeneklerde verilenlerden hiç biri.

52-Limanda, deniz VHF telsiz cihazlarının çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi dpğrudur?
A) 25 W'ı aşan bir güçle çalıştırılamaz,
B) l W'ı aşan bir güçle çalıştırılamaz,
C) Güç sınırlandırılmasıa tabi değildir,
D) Haberleşme yapılacak uzaklığa göre belirlenecek olan güçle çalıştırılabilir,
E) Şeçeneklerde verilenlerden hiç biri yapılamaz.

53-Telsiz telefonla Securite çağrısı;
A) Kanal 16'da yapılır,
B)Kanal 66'da yapılır,
C) Kanal 73'te yapılır,
D) Kanal 70'te yapılır,
E) İstenilen her hangi bir kanaldan yapılır.

54-Mayday işareti, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini belirtir?
A) Deniz aracının telsiz dinlemesine geçildiğini,
B) Deniz aracının önemli bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu,
C) Deniz aracında yardım gerektiren bir hasta olduğunu,
D) Deniz aracında makine arızası olduğunu,
E) Deniz aracı tarafından sürüklenen bir cisim görüldüğünü.

55-Kanal 16'da bir çağrı yapılmadan önce aşağıdaki seçeneklerde verilen çalışmalardan hangisinin yapılması en doğru harekettir?
A) Kanal 16'yı kısaca dinlemelidir,
B) Telsiz cihazı, en yüksek güce ayarlanmalıdır,
C) Telsiz cihazı, en düşük güce ayarlanmalıdır,
D) Mikrofona üflenip, telsiz cihazının çalışırlığı kontrol edilmelidir,
E)Çağrı yapılarak, istasyonlar susturulmalıdır.

C e v a p l a r

51- A,
52- B,
53- A,
54- B,
55- A.

56-Bir deniz aracı kendi tehlikede olmadığı halde, tehlikedeki bir başka deniz aracının tehlike mesajını yayınlıyorsa bunu hangi işaretle belirtir?
A) Pan Pan işareti ile,
B) Seelonce Mayday işareti ile,
C) Seelonce Distresss işareti ile,
D) Mayday Relay işareti ile,
E) Pan Pan Distress işareti ile.

57-Denizde can güvenliği ile ilgili olarak;
A) ITU esaslarına uyulur,
B) IMO esaslarına uyulur,
C) SOLAS esaslarına uyulur,
D) STCW esaslarına uyulur,
E) SÜZEN esaslarına uyulur.

58- Deniz VHF cihazlarında gönderme ve dinlemenin farklı frekanslarda yapıldığı kanallara ne ad verilir?
A) Semi duplex kanal,
B) Dupleks kanal,
C) Simplex kanal,
D) Semi simplex kanal,
E) Echo Hotel Sierra Kanal.

59-Gemilerin seyir bölgelerine göre bulunduracakları cihazlar;
A) GMDSS Manual handbook bölüm V'te tanımlanmıştır,
B) SOLAS Bölüm IV'te tanımlanmıştırt,
C) ITU-RR ek 23'te tanımlanmıştır,
D) SOLAS Bölüm VII'de tanımlanmıştır,
E) ITU-RR bölüm IX'da tanımlanmıştır.

60- Tehlike haberleşmelerinin, haberleşmelerin öncelik sıralamasındaki yeri nedir?
A) Birinci sırada yer alır,
B) İkinci sırada yer alır,
C) Üçüncü sırada yer alır,
D) Dördüncü sırada yer alır,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir.

C e v a p l a r

56- D,
57- C,
58- B,
59- B,
60- A.

61-Bir deniz aracınan ya da deniz aracında bulunan herhangi bir kişinin güvenliği ile ilgili gönderilecek bir mesajı belirtmek için;
A) Mayday işareti kullanılır,
B) Securite işareti kullanılır,
C) Pan Pan işareti kullanılır,
D) Urgency işareti kullanılır,
E) Medical işareti kullanılır.

62-Türk bayraklı bir deniz aracının İstanbul Türk Radyo aracılığıyla telsiz telefonla yapacağı şehir içi görüşmede alınacak ücret;
A)Yalnızca gemi bordo ücretidir,
B) Yalnızca Kademe ücretidir,
C) Yalnızca kıyı telsiz istasyonu ücretidir,
D) Gemi bordo ücreti ve kıyı telsiz istasyonu ücretlerinin toplamıdır,
E) Gemi bordo ücreti, Kıyı telsiz istasyonu ücreti ve kademe ücretlerinin toplamıdır.

63-BAKIR sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Beta Alfa Karte İndia Romeo,
B) Bravo Alfa Kilo İndia Romeo,
C) Bravo August Kate İndiana Romeo,
D) Bravo Alfa Kilo İndia Roma,
E) Beta Alfa Kita İndiana Roma.

64-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı deniz araçlart Türk bayraklı sayılır mı?
A) Sürekli Türkiye'ye sefer yapıyorsa Türk bayraklı sayılır,
B) Gezi amaçlı kullanılan bir deniz aracı ise Türk bayraklı sayılır,
C) Bir balıkçı filosuna aitse Türk bayraklı sayılır,
D) Her durumda Türk bayraklı sayılır,
E) Yabancı bayraklı sayılır.

65- Tehlik yerinin belirlenebilmesi amacıyla işaret gönderen cihaz, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) NAVTEX,
B) SART,
C) EPIRB,
D) MARITEX,
E) COSPAS SARSAT.

C e v a p l a r

61- C,
62- C,
63- B,
64- E,
65- C.

66- MAYDAY RELAY işareti, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini belirtir?
A) Çağrıyı yapan deniz aracının tehlikede olduğunu,
B) Kanal 16'da sessizliğin sağlanması gerektiğini,
C) Deniz aracından denize adam düştüğünü ve bulunamadığını,
D) Deniz aracında salgın hastalık olduğunu,
E) Tehlikedeki bir deniz aracının tehlike mesajına aracılık yapıldığını.

67- Deniz VHF bandında telsiz telefon ile gönderilecek bir tehlike mesajında aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bulunmaz?
A) Deniz aracının gideceği liman ve yükü,
B) Tehlikenin ve istenen yardımın türü,
C) Mayday işareti,
D) Deniz aracının adı ve çağrı işareti,
E) Mümkün olduğu kadar doğru olarak deniz aracının bulunduğu yer.

68- Bir telefon abonesi bir deniz aracıyla telsiz telefonla görüşme yapabilmek için kıyı telsiz istasyonunu arayarak aşağıdaki seçeneklerde yer alan hangi bilgiyi/bilgileri vermelidir?
A) Deniz aracının adı ve biliniyorsa çağrı işaretini,
B) Deniz aracının adı, çağrı işareti ve gideceği liman,
C) Deniz aracının adı ve bağlama limanı,
D) Deniz aracının adı, biliniyorsa çağrı işareti, tahminen bulunduğu mevkii, görüşmek isteyen abonenin kendi telefon
numarası,
E) Deniz aracının adı, bağlı olduğu firma adı, görüşmek isteyen abonenin telefon numarası.

69- Deniz VHF telsizlerinde kanal 75, aşağıdaki hangi seçenekte verilen amaç için kullanılır?
A) NBDP tekniği ile tehlike ve emniyet çağrıları,
B) DSC tekniği ile tehlike ve emniyet çağrıları,
C) Seyir emniyeti ile ilgili çağrılar,
D) Navtex yayınları,
E) Deniz VHF telsizlerinde kanal 75 bulunmaz, bu kanal, kanal 16'nın koruma bandıdır.

70- Kanal 16'da yapılmakta olan tehlike çağrısına hiçbir cevap alınamamışsa;
A) Tehlike çağrısının yapılmasından vaz geçilir,
B) Tehlike mesajının gönderilmesine geçilir,
C) Telsiz cihazının çıkış gücü kontrol edilerek tehlike mesajının gönderilmesine geçilir,
D) Telsiz cihazının çıkış gücü kontrol edilerek kısa süre aralarla ve düzenli olarak çağrı tekrarlanır,
E) Telsiz cihazının çıkış gücü kontrol edilerek en yakın kıyı telsiz istasyonu aranarak tehlike mesajı o kıyı
telsiz istasyonuna gönderilir.

C e v a p l a r

66- E,
67- A,
68- D,
69- E,
70- D.

71 -Bir gemiden bir kıyı telsiz istasyonun aracılığıyla Ankara'daki bir hastanede yatmakta olan hastanın durumu hakkında görüşülürken'dan bir tehlike çağrısı alınırsa,
a) Yapılmakta olan görüşmenin öneminden ötürü, görüşme bitirildikten sonra tehlike haberleşmesine geçilir,
B) Bir başka kanalda görüşme yapılırken kanal 16'yı duyma olanağı olmadığı için görüşme sürdürülür,
C) Kıyı telsiz istasyonunun talimatı beklenir,
D) Tehlike haberleşmesinin takip edilmesi, bir başka istasyona havale edilir,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri yapılmaz.

72- Ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile ROTA sözcüğü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Rize Ordu Tokat Ankara,
B) Rize Ordu Trabzon Ankara,
C) Roma Ordu Trabzon Adana,
D) Rasim Osman Tevfik Ahmet,
E) Reis Orhan Temel Aydın.

73- PATRIA sözcüğü, uluslar arası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Polatlı Ankara Trabzon Rize Iğdır Ankara,
B) Papa Alfa Tango Romeo İndia Alfa,
C) Papa Alfa Tanca Rodeo İndia Alfa,
D) Paris Ankara Tirebolu Rize İzmir Ankara,
E) Papa Alfa Tango Roma İndiana.

74- DSC tekniği kullanılarak, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri yapılabilir?
I-Acelelik çağrıları yayınlanabilir,
II-Emniyet çağrıları yayınlanabilir,
III-Bir gemi grubuna genel haberleşme amaçlı çağrı yapılabilir,
IV-Genel haberleşme amaçlı haberleşmeler yapılabilir,
V-OBS çağrıları yapılabilir,
A)Yalnızca I,
B) Yalnızca II,
C) I ve III,
D) II ve V,
E) I, II ve III.

75- "226003764" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir gemi istasyonuna ait,
B) Bir gemi grubuna ait,
C) Bir kıyı telsiz istasyonuna ait,
D) Bir kıyı telsiz istasyon grubuna ait,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonuna ait.

C e v a p l a r

71- E,
72- B,
73- B,
74- E,
75- A.

76- Bir deniz aracı, bir başka deniz aracı ile kıyı telsiz istasyonu arasında yapılan haberleşmeyi karıştırıyorsa bu telsiz istasyonu;
A) Liman başkanlığı telsiz istasyonunun uyarısı ile yayınını durdurur,
B) Haberleşmeyi yapan Kıyı telsiz istasyonunun uyarısı ile yayınını durdurur,
C) Haberleşmeyi yapan deniz aracının uyarısı ile yayınını durdurur,
D) Herhangi bir deniz aracının uyarısı ile yayınını durdurur,
E) Haberleşmesi bitene kadar yayınını sürdürür.

77- Deniz VHF bandında yapılacak test çalışmalarının süresi için aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) 1 saniyeden uzun olmamalıdır?
B) 5 saniyeden uzun olmamalıdır,
C) 10 saniyeden uzun olmamalıdır,
D) 20 saniyeden uzun olmamalıdır,
E) 3 dakikadan uzun olmamalıdır.

78- Uluslararası deniz VHF haberleşmesine ayrılmış olan frekans bandı;
A) 55 uluslar arası kanala ayrılmıştır,
B) 56 uluslar arası kanala ayrılmıştır,
C) 28 uluslar arası kanala ayrılmıştır?
D) 88 uluslar arası kanala ayrılmıştır,
E) 35 uluslar arası kanala ayrılmıştır.

79- Aşağıdaki çağrılardan hangisi, tüm deniz trafiğinde öncelik taşır?
A) Genel haberleşme çağrısı,
B) Özel haberleşme çağrısı,
C) Liman içi haberleşme çağrısı,
D) Tehlike ve emniyet çağrısı,
E) Deniz araçlarının birbirlerine yapacakları haberleşme çağrısı.

80- Uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile 4520 sayısı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Kartefour Pantafive Bissotwo Nadazero,
B) Terrafour Unafive Bissotwo Oktozero,
C) Settefour Soxifive Novetwo Nadazero,
D) Terrafour Pantafive Bissotwo Unazero,
E) Bissofour Pantafive Kartetwo Novazero.


C e v a p l a r

76- B,
77- C,
78- A,
79- D,
80- A.

81-Telsiz nöbeti tutmadığınız varsayarsak sizin için bir mesaj olduğunu nasıl öğrenirsiniz?
A) Kıyı telsiz istasyonuna sorarak,
B) Trafik listesi dinleyerek,
C) En yakın gemi telsiz istasyonuna sordurarak,
D) Liman kayıtlarına bakılarak,
E) Acentaya sorarak.

82- Ulusal heceleme (fonetik) alfabeye göre LİMAN sözcüğü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A Lâdik İzmir Manisa Ankara Nevşehir,
B) Lüleburgaz İstanbul Manisa Ankara Niğde,
C) Levent İstif Merih Aydın Neptün,
D) Lüleburgaz İznik Mardin Ankara Nazilli,
E) Lüleburgaz İzmir Manisa Ankara Nazilli.

83-PAN PAN işareti ile başlayan bir çağrı, aşağıdaki seçeneklerde verilen haberleşmelerden hangisi için yapılmıştır?
A) Tehlike haberleşmeleri,
B) Acelelik haberleşmeleri,
C) Emniyet haberleşmeleri,
D) Meteoroloji haberleşmeleri,
E) Maritex haberleşmeleri.

84-Liman işlemleri servisinde kanal 12'de haberleşmedesiniz. Haberleşme yaptığınız telsiz istasyonu aracılığıyla karadaki bir telefon abonesini arayarak telefon görüşmesi yapabilir misiniz?
A) Simpleks kanallardan birini kullanmak koşuluyla yapabilirim,
B) Dupleks kanallardan birini kullanmak koşuluyla yapabilirim,
C) Kıyı telsiz istasyonunun izin vermesi, halinde yapabilirm,
D) O limanda kıyı telsiz istasyonu yoksa yapabilirim,
E) Yapamam.

85- "002260037" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A)Bir kıyı telsiz istasyonuna,
B) Bir gemi istasyonuna,
C) Bir gemi istasyon grubuna,
D) Bir kıyı uydu yer istasyonuna,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonu grubuna.

C e v a p l a r

81- B,
82- E,
83- B,
84- E,
85- A

86-DSC amaçlı kullanılacak kanal, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 70,
B) Kanal 63,
C) Kanal 87,
D) Kanal 88,
E) Kanal 66.

87- 053 rakamı, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Unazero Kartefive Terrathree,
B) Nadazero Pantafive Terrathree,
C) Unazero Bissofive Kartethree,
D) Settezero Oktofive Kartethree,
E) Unazero Bissofive Terrathree.

88- Aşağıdaki seçeneklede verilenlerden hangisi tehlike işaretidir?
A) MAYDAY,
B) IMMMEDIATE ASSISTANCE,
C) SEELONCE MAYDAY,
D) DISTRESS,
E) HELP.

89- Kıyı telsiz istasyonları ile haberleşme yapılırken servisten kaldırılmış deniz araçlarının ya da başka bir deniz aracının ad veya çağrı işaretinin kullanılması halinde verilecek ceza aşağıdaki hangi seçenekte yazılıdır?
A) GMDSS Telsiz operatörYeterlik belgesi iptâl edilir,
B) GMDSS telsiz operatör yeterlik belgesi 3 ay süre ile geçici olarak geri alınır,
C) 60 güne kadar adli para cezası verilir,
D) 75 güne kadar para cezası verilir,
E) Uyarı cezası verilir.

90- DSC, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi gösterilir ?
A) Danube South Ceyar
B) December Sierra Charlie
C) Delta South Charlie
D) Delta Sierra Charlie
E) Delta Sierra Cindy

C e v a p l a r

86- A,
87- B,
88- A,
89- B,
90- D.

91-Uluslararası hecelem (fonetik) alfabe ile 3572 sayısı aşağıdaki hangi seçenekte verildiği gibi kodlanır?
A) Bissothree Pantafive Setteseven Terratwo,
B) Terrathree Pantafive Setteseven Bissotwo,
C) Kartethree Settefive Pantaseven Bissotwo,
D) Oktothree Settefive Pantaseven Terratwo,E) Terrathree Kartefive Setteseven Bissotwo.

92- MID kısaltması, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Maritime Identification Digit
B) Mike India Delta
C) Marine Indiane Danube
D) Mobile Identification Digit
E) Maritime India Danube

93- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak gönderilen bir tehlike çağrısına alındı onayı bilgisinin alınmasının ardından ne kadar süre sonra tehlike trafiği başlatılır?
A) 10 saniye,
B) 15 saniye,
C) 30 saniye,
D) 1 dakika,
E) 5 dakika.

94-Öncelik sıralamasında sıradan haberleşmeler, kaçıncı sırada yer alır?
A) 1'nci,
B) 2'nci,
C) 3'ncü,
D) 4'ncü,
E) 7'nci.

95- DSC tekniği kullanılarak, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri yapılabilir?
A) Tehlike çağrısı alındı onayı bilgisi gönderilebilir,
B) Kıyı uydu yer istasyonlarına radyoteleks çağrısı yapılabilir,
C) NAVTEX yayını yapılabilir.
D) A ve B seçeneklerinde verilenler yapılabilir,
E) A, B ve C seçeneklerinde verilenlerin tümü yapılabilir.

C e v a p l a r

91- B,
92- B,
93- B,
94- D,
95- A

96- Bir yat, kanal 16'dan bir başka yatı çağırıyor. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisine geçmeyi önerir?
A) Kanal 11,
B) Kanal 14,
C) Kanal 72,
D) Kanal 77,
E) Kanal 63.

97- SÜZEN sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Sette Ultra Zulu Endo November,
B) South Ultra Zouluo Eleven North,
C) Sierra Uniform Zulu Echo November,
D) Sierra Uniform Zulu Endo Nove,
E) Sette Uniform Zouluo Eico November.

98- 053 rakamı, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Unazero Kartefive Terrathree,
B) Nadazero Pantafive Terrathree,
C) Unazero Bissofive Kartethree,
D) Settezero Oktofive Kartethree,
E) Unazero Bissofive Terrathree.

99- Tehlike çağrısı ve mesajı hangi durumlarda ve telsiz telefonla hangi kanaldan gönderilir?
A) Deniz aracında can ve mal güvenliği tehlikeye düştüğünde kanal 16'dan,
B) Deniz aracında can ve mal güvenliği tehlikeye düştüğünde çağrı kanal 70'ten mesaj kanal 16'dan,
C) Deniz aracında can ve mal güvenliği tehlikeye düştüğünde kanal 70'ten,
D) Deniz aracında can ve mal güvenliği tehlikeye düştüğünde herhangi bir kanaldan,
E) Deniz aracında isyan olduğunda kanal 70'te yapılacak ön çağrıdan sonra geçilecek kanal 16'dan.

100- 572 rakamı, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Pantafive Setteseven Bissotwo,
B) Nadafive Oktoseven Unatwo,
C) Nadafive Karteseven Nadatwo,
D) Pantafive Soıseven Terratwo,
E) Kartefive Foxiseven Novetwo.

C e v a p l a r

96- C,
97- C,
98- B,
99- A,
100-A.

101-Deniz araçları ile karadaki telefon aboneleri arasında operatör aracılığıyla yapılacak olan telsiz telefon görüşmelerinde en az kaç dakika ücreti alınır?
A)3 dakika,
B) 2 dakika,
C) 1 dakika,
D) 5 dakika,
E) Alt sınır yoktur, görüşme süresi kadar ücret alınır.

102- 320 rakamı, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Bissothree Terratwo Nadazero,
B) Terrathree Bisssotwo Nadazero,
C) Kartethree Novetwo Unazero,
D) Bissothree Terratwo Nadazero,
E) Kartethree Novetwo Nadazero.

103- Çağıran istasyon çağrı sırasında, bir frekans/kanal belirtmemişse;
A) Herhangi bir frekans/kanal'dan cevap verilir,
B) Kıyı telsiz istasyonu tarafından belirtilen frekans/kanal'dan cevap verilir,
C) Kanal 72'den cevap verilir,
D) Çağrı frekansı/Kanalın'dan cevap verilir,
E) Çağrı yapan istasyona cevap verilmez.

104- OSMAN sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) October Sette Mike Alfa November,
B) Oscar Sierra Mike Alfa November,
C) Oscar Sierra Micro Alfa North,
D) October Sierra Mike Alfa North,
E) Oscar Mayk Area November.

105- UTC uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Uniform Tango Charlie
B) Ultra Tango Charlie
C) Uniform Taurus Charlie
D) Uniform Tango Call
E) United Time Coordinated

C e v a p l a r

101- A,
102- B,
103- D,
104- B,
105- A.

106- HAMİT sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Hello Area Mayk İndiana Taurus,
B) Hotel Alfa Mike İndia Tango,
C) Hotel Alfa Mayk İndia Tango,
D) Hello Alfa Mike İndia Taurus,
E) Hotel Area Member İndiana Tango.

107-Aşağıdaki hangi seçenekte verilen kanallar, dupleks'tir?
A) Kanal 24, 25 ve 14,
B) Kanal 28, 84 ve 87,
C) Kanal 15, 17 ve 87,
D) Kanal 67, 11 ve 72,
E) Kanal 69, 25 ve 74.

108-Yeni fark edilen sığlıkların bildirilmesi, aşağıdaki seçeneklerde verilen mesaj türlerinden hangisi ile olur?
A) Tehlike mesajı,
B) Acelelik mesajı,
C) Emniyet mesajı,
D) Urgent mesaj,
E) Important mesaj.

109- 30 rakamı, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Terrathree Unazero,
B) Terrathree Nadazero,
C) Kartethree Unazero,
D) Pantathree Oktozero,
E) Pantathree Nadazero.

110- Çağrı sırasında deniz araçları kendilerini ………. İle tanıtırlar.
A) Kaptanın adı,
B) Bağlama limanının adı,
C) Firma adı,
D) Deniz aracının adı ya da çağrı işareti veya başka bir tatıtma işareti,
E) Deniz aracının adı ile birlikte bağlama limanının adı.

C e v a p l a r

106- B,
107- B,
108- C,
109- B,
110- D.

C e v a p l a r

106- B,
107- B,
108- C,
109- B,
110- D.

111- Bir kıyı telsiz istasyonu aracılığıyla karadaki bir telefon abonesi ile telsiz telefon görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Kıyı telsiz istasyonuna aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisine geçmeyi önerirsiniz?
A) Kanal 72,
B) Kanal 09,
C) Kanal 03,
D) Kanal 26,
E) Haberleşme yapılacak kanalı, kıyı telsiz istasyonu belirler.

112- ENVER sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Eico November Viskey Eico Right,
B) Eleven November Viskey Eleven Romeo,
C) Enter Norway Victor Enter Nine,
D) Echo North Victor Echo Ringo,
E) Echo November Victor Echo Romeo.

113- Aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz VHF kanallarından hangisi DSC tekniği ile yapılacak çağrılar için kullanılır?
A) Kanal 16,
B) Kanal 70,
C) Kanal 67,
D) Kanal 17,
E) Kanal 71.

114- Süzen adlı bir deniz aracındasınınz. Kesin olarak anlayamadığınız ancak size yapıldığını sandığınız bir çağrı duyuyorsunuz. Yapacağınız çağrı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?
A) Süzen'i çağıran istasyon (2 kez) burası Süzen (2 kez) çağrınızı tekrarlayınız. Tamam,
B) Süzen'i çağıran istasyon (3 kez) Burası (1 kez) Süzen (3 kez) çağrınızı tekrarlayınız, tamam,
C) Burası Süzen (12 kez) beni kim çağırıyor (1 kez),
D) İstanbul Trük Radyo (3 kez) Burası (1 kez) Süzen (1 kez) Beni kim çağırıyor, tamam,
E) Burası Süzen (3 kez) Süzen'i kim çağırıyor (2 kez).

115- Türkiye'de kıyı telsiz istasyonlarını kurma ve işletme yetkisi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinidir?
A) Denizcilik Müsteşarlığı,
B) PTT Genel Müdürlüğü,
C) Türk Telekomünikasyon AŞ,
D) Haberleşme Genel Müdürlüğü,
E) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü.

C e v a p l a r

111- E,
112- E,
113- B,
114- B,
115- E.

116- Türkiye'de deniz VHF bandında meteorolojik bilgilerin yayınlandığı kanal 67'de aşağıdaki hangi seçenekte verilen saatler arasında haberleşme yapmak yasaktır?
A)Her çift saatlerde,
B) Her tek saatlerde,
C) Her tek saatlerden 10 dakika öncesi ile 5 dakika sonrası arasında,
D) Her saat başından 10 dakika öncesi ile 5 dakika sonrası arasında,
E) Her saat başından 5 dakika öncesi ile 10 dakika sonrası arasında.

117- CEMAL sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Charlie Echo Mike Alfa Lima,
B) Charlie Echo Mayk Area Lima,
C) Charlie Europa Minsk Andrea Loutspeaker,
D) Chello Endo Mercury Area List,
E) Charlie Eico Mayk Lafa Limbo.

118- Aşağıdaki hangi seçenekte verilen kanallar, simpleks'tir?
A) Kanal 24, 28 ve 26,
B) Kanal 11, 14 ve 04,
C) Kanal 09, 10 ve 16,
D) Kanal 01, 61 ve 88,
E) Kanal 12, 07 ve 84.

119- NECAT sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Nizam Ekrem Cavit Ahmet Tevfik,
B) Niğde Erzurum Ceyhan Ankara Tokat,
C) Nazilli Erzincan Ceyhan Adana Tokat,
D) Nazilli Edirne Ceyhan Ankara Trabzon,
E) Nazilli Edirne Ceyhan Aydın Trabzon.

120- Deniz VHF telsizlerinde dupleks kanallar için;
A) Bir frekans kullanılır,
B) İki frekans kullanılır,
C) Üç frekans kullanılır,
D) Dört frekans kullanılır,
E) İki kanal kullanılır.

C e v a p l a r

116- E,
117- A,
118- C,
119- D,
120- B.

121- Aşağıdaki deniz VHF kanallarından hangisi duplex'tir?
A) 06,
B) 13,
C) 17,
D) 67,
E) 78.

122- SÜZEN sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Sıvas Üzüm Zonguldak Edirne Nazillli,
B) Sait Ufuk Zühtü Ekrem Nizam,
C) Samsun Ünye Zonguldak Edirne Niğde,
D) Samsun Ünye Zonguldak Edirne Nazilli,
E) Sierra Uniform Zulu Echo November.

123- Uluslararası deniz seyyar servisinde VHF haberleşmeleri için;
A) 144 - 185 MHz frekans bandı kullanılır,
B) 146 - 176 MHz frekans bandı kullanılır,
C) 156 - 174 MHz frekans bandı kullanılır,
D) 148 - 186 MHz frekans bandı kullanılır,
E) 30 - 300 MHz frekans bandı kullanılır.

124- OSMAN sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Ordu Samsun Manisa Ankara Nazilli,
B) Osman Selim Murat Aydın Noyan,
C) Osman Sait Mehmet Ahmet Nizam
D) Ordu Sıvas Muğla Adana Nevşehir,
E) Oktay Suat Mehmet Ahmet Necmi.

125- Tehlike trafiğini yöneten istasyon, tam sessizliğin sağlanmasına gerek kalmadığından emin olursa, VHF kanal 16 üzerinden kısıtlı çalışmanın başlayabileceğini belirtmek için, ………. Kullanır.
A) Mayday işaretini,
B) Pru-donce işaretini,
C) Mayday Relay işaretini,
D) Seelonce Feenee işaretini,
E) Seelonce Mayday işaretini.

C e v a p l a r

121- E,
122- D,
123- C,
124- A,
125- B.

126- Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durumda emniyet mesajı gönderilir?
A) Denize adam düşmesi ve bulunamaması halinde,
B) Fırtına uyarısı halinde,
C) Deniz aracının makinesinin arızalanması ve sürüklenmesi halinde,
D) Deniz aracının batma tehlikesi ile karşı karşıya kalması halinde,
E) Deniz aracında isyan çıkması halinde.

127- Türkiye'de uluslararası kabul edilmiş olan kanalların dışında kullanılmasına izin verilmiş özel kanallar, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 32 ve 44,
B) Kanal 36, 41 ve 57,
C) Kanal 26, 66 ve 76,
D) Kanal 30, 50 ve 58,
E) Türkiye'de hiçbir özel kanalın kullanılmasına izin verilmez.

128- ENVER sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A)Edirne Nazilli Van Edirne Rize,
B) Ekrem Nizam Vehbi Ekrem Raşit,
C) Erzurum Nazilli Van Erzurum Rumeli,
D) Erzincan Niğde Van Erzincan Rumeli,
E) Edirne Nazilli Van Edirne Ruşen.

129- Türkiye'de Sahil güvenlik için ayrılmış olan kanal, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 67,
B) Kanal 76,
C) Kanal 08,
D) Kanal 70,
E) Kanal 04.

130- IMO, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Uluslararası Denizcilik Örgütü,
B) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği,
C) Uluslararası Haberleşme Birliği,
D) Uluslararası deniz arama ve kurtarma Örgütü,
E) Uluslararası Deniz Araştırmaları Birliği.

C e v a p l a r

126- B,
127- E,
128- A,
129- C,
130- A.

131- Haberleşmelerde ilk öncelik Tehlike çağrılarındadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü öncelik sıraları aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibidir?
A) Emniyet çağrıları, Acelelik çağrıları ve Hava raporları çağrıları,
B) Pan Pan çağrıları, Mayday çağrıları ve Securite çağrıları,
C) hava raporlarının çağrıları, Tıbbi çağrılar ve denizcilik (seyir) uyarılarının çağrıları,
D) Acelelik çağrıları, Emniyet çağrıları ve Yön bulma ile ilgili çağrılar,
E) Acelelik çağrıları, Emniyet çağrıları ve İnsan yaşamı ile ilgili çağrılar.

132- CEMAL sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Cemil Ekrem Memiş Aslan Leman,
B) Ceyhan Edirne Manisa Ankara Lüleburgaz,
C) Cavit Ekrem Mehmet Ahmet Lütfü,
D) Ceyhan Erzurum Muğla Adana Lapseki,
E) Cunda Erzincan Mersin Aydın Lapseki.

133- Tehlike çağrısını duyan bir deniz aracı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Tehlike yerine uzaksa, susar ve dikkatle tehlike frekansını/kanalını dinler,
B) Çağrıyı duyduğu anda tehlike yerine yakınsa yardımına gider,
C) Deniz hukuna göre tehlike yerine yakınsa yardımına gitmek zorundadır,
D) Deniz hukukuna göre tehlikedeki deniz aracı kendi ülkesine aitse yardımına gitmek zorundadır,
E) Tehlike yerine yakınsa yardıma gidildiğini bildirir.

134- TR01 size aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini hatırlatıyor?
A) Bir deniz aracının çağrı işaretini,
B) Türkiye'de haberleşme ücretlerini ödeyen kurumu tanımlayan kısaltmayı,
C) Bir Türk deniz aracına ait MMSI numarasını,
D) Navteks ile gönderilen mesajların preambülündeki ilk kodu,
E) Türk kıyı telsiz istasyonları sıralamasını.

135- DSC, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi gösterilir ?
A) Danube South Ceyar
B) December Sierra Charlie
C) Delta South Charlie
D) Delta Sierra Charlie
E) Delta Sierra Cindy

C e v a p l a r

131- D,
132- B,
133- D,
134- B,
135- D.

136- Acil yardım kanalları, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 09, 72 ve 73,
B) 06, 73 ve 77,
C) 16, 21 ve 77,
D) 06, 16 ve 70,
E) 08, 15 ve 17.

137- Türk karasularında deniz VHF telsizi olarak;
A) Amerikan kanallarına ve 55 uluslararası kanala sahip deniz telsizleri kullanılır,
B) Özel kanallara ve 55 uluslararası kanala sahip deniz telsizleri kullanılır,
C) Kanal sayısı isenildiği kadar olabilir,
D) Hiçbir özel kanala sahip olmayan 55 uluslararası deniz telsizleri kullanılır,E
E) 5 özel ve 56 uluslararası kanal sahip deniz telsizleri kullanılır.

138- HAMİT sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A)Hasan Ahmet Mehmet Irmak Tevfik,
B) Hatay Adana Manisa İzmit Tokat,
C) Hopa Ankara Manisa İzmir Trabzon,
D) Hakkari Aydın Mersin İskenderun Tirebolu,
E) Hopa Aydın Muğla İnebolu Trabzon.

139- Bir deniz aracındaki herhangi bir kişi, telsiz operatörlüğü yeterlik belgesine sahip olmadan telsiz cihazlarını kullanabilir mi?
A) Kullanamaz,
B) Deniz aracının sahibinin izni ve yetki vermesi ile kullanabilir,
C) Deniz aracının kaptanının izni ile kullanabilir,
D) En yakın kıyı telsiz istasyonunun izni ile kullanabilir,
E) Yeterlik belgesine sahip sorumlu operatör tarafından cihazların ve sistemlerin bütün ayar ve kontrolleri yapıldıktan
sonra , yeterlik belgesine sahip operatörün kontrolünde olmak kaydıyla kullanabilir.

140- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Limanda bulunan deni araçları, yalnız deniz araçlarının hareketini ilgilendiren durumlarda haberleşme yapabilirler,
B) Telsiz telefonda Seelonce Mayday işaretini, tehlikedeki deniz aracı veya tehlike trafiğini yöneten istasyon kullanabilir,
C) Liamndan ayrılan deniz araçları, VHF telsiz cihazlarını seyir süresince açık bulundurmak zorundadırlar,
D) Gemi içi haberleşmelerinde kanal 15 veya 17 kullanılır,
E) Meteoroloji servislerince kıyı telsiz istasyonlarına aktarılan meteorolojik bilgiler, kanal 67'den yayınlanır. Bu kanal
Saat başlarından 10 dakika öncesi ile 15 dakika sonrası arasında haberleşme için kullanılmaz.

C e v a p l a r

136- D,
137- D,
138- C,
139- E,
140- E.

141- Limanda yapılacak haberleşmelerle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Limanda yapılacak haberleşmeler için 1 W çıkış gücü kullanılır,
B) Limanda bulunan deniz araçları MF bandında kesinlikle haberleşme yapamazlar,
C) Limanda bulunan deniz araçları HF bandında kesinlikle haberleşme yapamazlar,
D) Limanda bulunan deniz araçları 18.00 - 22.00 saatlerri arasında haberleşme yapabilirler,
E) Limanda bulunan deniz araçları haberleşmelerini VHF bandında yapmak zorundalar.

142-- EGC uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Eicho Ground Charlie
B) Estimated Golf Ceyar
C) Echo Golf Charlie
D) Echo Ground Charlie
E) Enhanced Group Call

143- Fırtına uyarıları, kim tarafından ve telsiz telefon tekniği ile hangi kanaldan yayınlanır?
A)Kıyı telsiz istasyonları tarafından çalışma kanalından,
B) Kıyı telsiz istasyonları tarafından kanal 16'dan,
C) Kıyı telsiz istasyonları tarafından herhangi bir kanaldan,
D) Herhangi birı telsiz istasyonu tarafından kanal 70'ten,
E) Navtex istasyonları tarafından 518 kHz frekansından.

144- Cospas-Sarsat EPIRB cihazlarının çıkış gücü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 1W,
B) 3 W,
C) 5 W,
D) 25 W,
E) 1,5 kW.

145- VHF deniz bandından gönderilecek bir DSC çağrısının ardından ne kadar süre beklenir?
A) 5 saniye,
B) 3 dakika,
C) 5 dakika,
D) 7 dakika,
E) 15 dakika.

C e v a p l a r

141- D,
142- C,
143- B,
144- C,
145- A.

146- Deniz VHF telsiz cihazlarında Dual watch konumu, sadece simplex kanallar için kullanılabilir. Bunun dışındaki kanallarda kullanılması istenen amaca cevap vermez.
A) Doğru,
B) Yanlış.

147- Bir deniz aracının tehlike çağrısı duyulduğunda ilk yapılacak iş;
A) Gönderme yapılıyorsa derhal kesilip dinlemeye geçmektir,
B) Civardaki diğer istasyonlara tehlikede olan deniz aracının durumunu bildirmektir,
C) Derhal tehlike mesajının alındısını bildirmektir,
D) Kıyı telsiz istasyonuna bilgi vermektir,
E) Bir başka frekans/kanal'a geçerek haberleşmeyi oradan sürdürmektir.

148- Bir deniz aracı ile karadaki bir abone arasında operatör aracılığıyla (manuel) yapılacak olan telefon görüşmesinden en az kaç dakika ücreti alınır ve buna ne ad verilir?
A) En az 1 dakika ücreti alınır ve buna görüşme ücreti adı verilir,
B) En az 3 dakika ücreti alınır ve buna ünite ücreti adı verilir,
C) En az 1 dakika ücreti alınır ve buna ünite ücreti denir,
D) En az 3 dakika ücreti alınır ve buna görüşme ücreti adı verilir,
E) En az 1 dakika ücreti alınır ve buna munzam ücret adı verilir.

149- NECAT sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) North Eico Charlie Alfa Taurus,
B) Norway Echo Charlie Area Taurus,
C) November Endo Charlie Alfa Tango,
D) November Eicho Charlie Alfa Taurus,
E) November Echo Charlie Alfa Tango.

150- Deniz VHF cihazlarında iki kanalı birden dinleme (dual watch) konumunda, aşağıdaki hangi seçenekte verilen iki kanal dinlenebilir?
A) Kana 16 ve 70,
B) Kanal 11 ve 77,
C) Kanal 70 ve 06,
D) Kanal 70 ve 13,
E) Kanal 16 ve haberkeşme yapılan çalışma kanalı.

C e v a p l a r

146- B,
147- A,
148- B,
149- E,
150- E.

151 - FARUK sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) France Alfa Ringo Ultra Kongo,
B) Fokstrot Alfa Ringo Uniform Kilo,
C) Foxtrot Alfa Romeo Uniform Kilo,
D) Fox Area Romeo Uniform Kilo,
E) Foxi Alfa Roma Uniform Kilo.

152- Aynı adı taşıyan iki deniz aracı olduğunda, karışıklığa neden olmamak için nasıl çağrı yapmalıdırlar?
A) Deniz aracının adı ile birlikte ölçülerini de vererek,
B) Deniz aracının adı ile birlikte bağlama limanı adını da vererek,
C) Deniz aracının adı ile birlikte çağrı işaretini de vererek,
D) Deniz aracının adı ile birlikte bağlı olduğu firma adını da vererek,
E) Deniz aracının adına herhangi bir ek yaparak.

153- Deniz aracından denize adam düşmesi ve bulunamaması halinde tehlike işareti kullanılarak çağrı yapılabilir mi?
A) Hayır yapılamaz, emniyet işareti kullanılarak çağrı yapılmalıdır,
B) Hayır yapılamaz, Acelelik işareti kullanılarak çağrı yapılmalıdır,
C) Evet, tehlike işareti kullanılarak çağrıyapılabilir,
D) Evet, olayın ardından uzun zaman geçmişse yapılabilir,
E) Seçeneklerde verilenlerin tümü de yanlıştır.

154- Ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile S, K, M, Ç harfleri aşağıdaki hangi seçenekte verildiği gibi kodlanmalıdır?
A) Sivas Kayseri Muğla Ceyhan,
B) Samsun Kayseri Manisa Ceyhan,
C) Samsun Kütahya Manisa Çankırı,
D)Sarı Kalyon Merih Cemal,
E) Sinop Kars Muğla Ceyhan.

155- VHF deniz telsiz cihazlarında aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisi bulunmaz?
A) Kanal 78 ve 81,
B) Kanal 75 ve 76,
C) Kanal 23 ve 33,
D) Kanal 36 ve 61,
E) Kanal 72, 73 ve 88.

151- C,
152- C,
153- B,
154- B,
155- B.

156- FARUK sözcüğünü ulusal heceleme alfabesi ile kodlayınız
A) Fehmi Ahmet Rasim Ufuk Kadri,
B) Fatsa Ankara Rize Urfa Kayseri,
C) Fatsa Adana Rize Urfa Kastamonu,
D) Ferit Aydın Rasim Uğur Kâmil,
E) Fatih Ankara Rize Uğur Kâzım.

157- Telsiz telefonla bir istasyona yapılacak çağrıya başlanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
I-Çağrı yapılacak frekans/kanal'ın meşgul olup olmadığına bakılmalı, çalışan istasyonlar varsa, çalışmaları bitene
kadar beklenmelidir,
II-Çağrılacak istasyonun uzaklığı dikkate alınarak kullanılacak kanal/frekans buna uygun seçilmelidir,
III-Çağrılacak istasyonun uzaklığı dikkate alınarak kullanılacak çıkış gücü buna uygun seçilmelidir,
IV-Çağrılacak istasyona kolayca ulaşabilmek için cihaz en yüksek güce alınmalıdır,
V-Cihazın çalışırlığı test edilmelidir,
A) Yalnızca I,
B) Yalnızca IV,
C) I, II ve III,
D) I, IV ve V,
E) I, II, III, IV ve V.

158- Tong Hai, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Tango Oscar November Golf Hotel Alfa India,
B) Tango Oscar North Golf Hotel Alfa India,
C) Tanca Odessa November Golf Hotel Alfa,
D) Tango Oscar November Golf Hotel Alfa Indiana,
E) Taipei Omega November Golf Hotel Alfa Indiana.

159-Deniz VHF bandında DSC tekniği ile gönderilen tehlike uyarılarının kısa süre aralarla tekrarlanması ne anlama gelir?
A) Gemide var olan EPIRB cihazının çalışmakta olduğu,
B) Gönderilen tehlike uyarısına cevap alınamamış olduğu,
C)Birden çok kıyı telsiz istasyonu tarafından alındı bilgisi gönderildiği,
D) Birden çok gemi tarafından alındı bilgisi gönderildiği,
E) Deniz aracının terk edilmekte olduğu

160- Batmakta olan bir deniz aracının can kurtarma aracına ve yardıma ihtiyacı olduğunda göndereceği mesajın kategorisi ne olmalıdır?
A) Tehlike,
B) Acelelik
C)Emniyet
D)Navarea
E)Mayday Relay

C e v a p l a r

156- B,
157- C,
158- A,
159- B,
160- A

161- STANDART sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Sierra Tango Alpha North Delta Alpha Romeo Tango,
B) Sierra Tango Alfa November Delta Alfa Romeo Tango,
C) South Tango Alfa November Delta Alfa Romeo Tango,
D) Sierra Tango Alfa Nike Danube Alfa Romeo Tango,
E) Sierra Taurus Alfa November Delta Alfa Roma Tango.

162- İlk öncelikli gemiler arası haberleşme kanalı/kanalları aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 72 ve 73,
B) Kanal 06 ve 08,
C) Kanal 11 ve 14,
D) Kanal 12 ve 63,
E) Kanal 09 ve 67.

163- Gemi istasyonlarının VHF cihazlarının çıkış güçleri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 1 W,
B) 5 W,
C) 15 W,
D) 25 W,
E) Bir sınırlama yoktur.

164- Gemilere ait can kurtarma araçları, kimliklerini nasıl bildirirler?
A)Geminin adı ile,
B) Geminin adı ve bağlama limanı ile,
C) Gemi firmasına verilmiş olan özel kod ile,
D) Geminin çağrı işareti ya da diğer tanıtım bilgisine eklenmiş iki rakamla,
E) Can kurtarma aracına tahsis edilmiş özel çağrı işareti ile

165-Kısaca AIS, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Otomatik Bağlantı Sistemi,
B) Otomatik Tanımlama Sistemi,
C) Otomatik Teleks Bağlantı Sistemi,
D) Otomatik Gönderme Sistemi,
E) Otomatik Telefon bağlantı Sistemi.

C e v a p l a r

161- B,
162- C,
163- D,
164- D,
165- B

166- EKREM sözcüğü, uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Echo Kilo Romeo Echo Mike,
B) Europa Kilo Ringo Europa Mike,
C) Eico Kilo Ruanda Eico Mayk,
D) Eicho kilo Republic Eicho Mike,
E) Echo Kilo Roma Echo Mouse.

167- Cospas-Sarsat EPIRB cihazlarında kullanılan bataryaların raf ömrü nedir ve cihazı sürekli olarak ne kadar süre çalıştırabilecek kapasitededir?
A) Raf ömrü 3 yıldır, cihazı 12 saat sürekli çalıştırabilecek kapasitededir,
B) Raf ömrü 5 yıldır, cihazı 12 saat sürekli çalıştırabilecek kapasitededir,
C) Raf ömrü 3 yıldır, cihazı 24 saat sürekli çalıştırabilecek kapasitededir,
D) Raf ömrü 5 yıldır, cihazı 24 saat sürekli çalıştırabilecek kapasitededir,
E) Raf ömrü 5 yıldır, cihazı 48 saat sürekli çalıştırabilecek kapasitededir.

168- Deniz VHF cihazlarında gönderme ve dinlemenin aynı frekansta yapıldığı kanallara ne ad verilir?
A) Semi duplex kanal,
B) Duplex kanal,
C) Simplex kanal,
D) Semi simplex kanal,
E) Oscar Hotel Sierra Kanal.

169- YAHYA sözcüğü uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Yellow Alfa Hello Yellow Alfa,
B) Yankee Alfa Hello Yankee Alfa,
C) Yellow Area Hotel Yellow Area,
D) Yankee Area Hotel Yankee Area,
E) Yankee Alfa Hotel Yankee Alfa.

170- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi AIS1 kanalıdır?
A)Kanal 87,
B) Kanal) 77,
C) Kanal 03,
D) Kanal 28,
E) Kanal 78.

C e v a p l a r

166- A,
167- E,
168- C,
169- E,
170- A.

171- Gemi-Gemi yönünde yapılmakta olan haberleşmelerde haberleşmeyi kontrol eden istasyon aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Çağrıyı yapan gemi istasyonu,
B) Çağrılan gemi istasyonu,
C) En yakın kıyı telsiz istasyonu,
D) Herhangi bir kıyı telsiz istasyonu,
E) Her hangi bir istasyon.

172-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Otomatik Tanımlama sistemi'ni göstermektedir?
A) EAS,
B) ATS,
C)ATS,
D) AIS,
E) EHS.

173- EKREM sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Edirne Kayseri Rize Edirne Manisa,
B) Erzurum Kastamonu Rize Erzurum Muğla,
C) Erzincan Konya Rize Erzincan Milâs,
D) Ekrem Kadri Rasim Ekrem Mehmet,
E) Engin Kalyon Reis Engin Merih.

174- MAYDAY RELAY işareti ile yayınlanmış mesajın alındı onayı, aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine verilir?
A) Tüm istasyonlara,
B) Tehlikedeki deniz aracına,
C) Bölgedeki en yakın kıyı telsiz istasyonuna,
D) Kurtarma Koordinasyon Merkezine,
E) Yayınlayan istasyona.

175- DANGER sözcüğü uluslararası heceleme alfabesi(fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) December Alpha North Golf Ecgo Roma
B) Delta Alfa November Golf Echo Romeo
C) Delta Alfa Nike Gama Eico Romeo
D) Delta Alfa Number Gama Echo Romeo
E) Danger Alfa Number Golf Echo Roma

C e v a p l a r

171- B,
172- D,
173- A,
174- E,
175- B.

176- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi AIS1 kanalının frekansıdır?
A) 156.825 MHz,
B) 156.850 MHz,
C) 160.075 MHz,
D) 161.975 MHz,
E) 162.925 MHz.

177- HAYDAR sözcüğü, ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Halat Aydın Yılmaz Deniz Aydın Reis,
B) Hakkı Aydın Yalçın Derya Aydın Rahmi,
C) Hayri Arzu Yalçın Deniz Arzu Refik,
D) Hopa Ankara Yalova Denizli Ankara Rize,
E) Hatay Adana Yozgat Denizli Adana Rize.

178- MARITIME, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Mike Auto Romeo Indiana Tango Indiana Mike Endo
B) Mayk Auto Rondo India Tango India Mayk Endo
C) Mike Alto Ringo India Taurus India Mike Endo
D) Mike Alfa Romeo India Tango India Mike Echo
E) Mike Alfa Roma Indiana Tango Indiana Mike Echo

179- Sürekli A1 deniz bölgesinde sefer yapan 300 grt'dan büyük yük gemilerinde, aşağıdaki seçeneklerde verilen cihazlardan hangisinin bulundurulması gerekmez?
A) DSC özellikli VHF cihazı,
B) DSC özellikli MF cihazı,
C) SART cihazı,
D) EPIRB cihazı,
E) Su geçirmez taşınabilir deniz VHF el telsizi.

180-SQUELCH kontrolunun işlevi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Çift dinleme (dual watch) yapılmasını sağlamak,
B) Otomatik tune (automatic tuning) ayarının yapılmasını sağlamak,
C) Alıcı-verici frekans ayarının yapılmasını sağlamak,
D) Otomatik kazanç (automatic gain) ayarının yapılmasını sağlamak,
E) Trafik olmadığı zaman cihazdaki gürültüyü kesmek.

C e v a p l a r

176- D,
177- D,
178- D,
179- B,
180- E.

181- EMİSYON,uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Echo Mike India Sierra Yankee Omega November
B) Eleven Mike Indiana South Young Oscar North
C) Echo Mike India Sierra Yankee Oscar November
D) Echo Marine Indiana Sierra Yellow Oscar November
E) Epirb Mike India Safety Yellow Oscar November

182- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi AIS2 kanalıdır?
A)Kanal 76,
B) Kanal 60,
C) Kanal 88,
D) Kanal 26,
E) Kanal 16.

183-Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisi, emniyet mesajı olarak yayınlanır?
A)Denize adam düşmesi ve bulunanmaması,
B) Çıkacak olan bir fırtınanın duyurulması,
C) Deniz aracının karaya oturması,
D) Deniz aracında isyan çıkması,
E) Tehlikede olan bir deniz aracının görülmesi.

184-VHF deniz bandında kıyı telsiz istasyonlarına telsiz telefonla yapılacak çağrılarda aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisi kullanılmalıdır?
A) Kanal 16,
B) Kanal 70,
C) Kanal 73,
D) Kanal 11,
E) Kıyı telsiz istasyonunun özellikle dinlediği bir kanal varsa öncelikle o kanaldan böyle bir kanal yokse Kanal 16'dan

185- SECURITE, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Securite Endo Cherlie Ultra Ringo India Tango Endo
B) Safety Echo Charlie Ultra Roma India Tango Echo
C) Sart Endo Chapline Uniform Roma India Tango Endo
D) Sierra Echo Charlie Uniform Romeo India Tango Echo
E) Sierra Echo Cindy Ultra Romeo India Tango Echo

C e v a p l a r

181- C,
182- C,
183- B,
184- E,
185- D.

186- EPIRB kısaltması uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) End Point Imperial Received Broadcast
B) Echo Prefix Important Ready Break
C) Epırb Port India Ringo Bravo
D) Echo Papa India Romeo Bravo
E) Echo Papa Indiana Roma Bravo

187- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi AIS2 kanalının frekansıdır?
A)156.625 MHz,
B) 162.025 MHz,
C) 161.075 MHz,
D) 160.575 MHz,
E) 162.925 MHz.

188- Gemilerden uçaklara yönünde yapılacak olay yeri haberleşmelerinde aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi kullanılır?
A) 156.300 MHz,
B)156.375 MHz,
C) 156.625 MHz,
D) 156.925 MHz,
E) 4416.5 kHz.

189-Aşağıdakilerden hangisi SART cıhazının erişim uzaklığını belirleyen etkenlerden biridir ?
I-Hava durumu,
II-SART'ın can sandalında kurulma ve kullanma biçimi,
III-Yardıma giden geminin radarının tipi,
IV-Yardıma giden geminin, anteninin yüksekliği,
V-SART'ın can sandalında bulunduğu yer,
A) I, II ve III,
B) I, III ve V,
C) II ve V,
D) III ve IV,
E) I, II, III, IV ve V.

190- OSMAN adlı bir tekneden HAMİT adlı bir yat VHF kanal 16'da aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi çağırılmalıdır?
A) Hamit Hamit Hamit Burası Osman Osman Osman kanal 16 sizi dinliyorum tamam,
B) Osman Hamit'i arıyor Osman Hamit'i arıyor sizi dinliyorum tamam,
C) Hamit Hamit Sizi Osman çağırıyor kanal 77 tamam,
D) Hamit Osman kanal 16 out,
E) Hamit Hamit Hamit Osman çağırıyor Osman çağırıyor hangi kanala geçeceksiniz cevap veriniz tamam.

C e v a p l a r

186- D
187- B
188- A
189- E
190- A

191- INMARSAT uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Indiana North Mike Alfa Roma Sea Alfa Taurus
B) India November Meet Alfa Romeo South Alfa Tango
C) India November Mike Alfa Romeo Sierra Alfa Tango
D) Imperial November Mayk Alfa Ringo Sea Alfa Tango
E) Important North Mike Alfa Romeo Sierra Alfa Tango

192-A1 deniz bölgesinin tanımı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi en doğru açıklamadır?
A) Kıyıdan başlayarak denize doğru 20-50 deniz mili uzaklığa kadar olan deniz bölgesi,
B) Kıyıdan başlayarak denize doğru 150 deniz mili uzaklığa kadar olan deniz bölgesi,
C) Kıyı devleti tarafından en az bir VHF DSC kıyı telsiz istasyonunun kurulmuş olduğu ve 24 saat sürekli olarak
dinleme yapıldığı, ilân edlimiş olan deniz bölgesi,
D) Kıyı devleti tarafından bir MF DSC kıyı telsiz istasyonunun kurulmuş olduğu ilân edilmiş ilân edilmş olan de-
niz bölgesi,
E) Kıyı devleti tarafından SAR koordinasyon merkezinin oluşturulmuş olduğu ve kıyıdan başlayarak 100 deniz mi-
li uzaklığa kadar olan deniz bölgesi.

193- Telsiz telefonla yapılacak tehlike mesajı aktarımında kullanılacak işaret, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) MAYDAY RELAY,
B) MAYDAY MEDICAL,
C) DISTRESS RELAY,
D) MAYDAY WARNING,
E) DISTRESS COMMUNICATION.

194- 34C uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Settethree Oktofour Charlie
B) Pantathree Oktofour Carly
C) Settethree Bissofour Carte
D) Terrathree Kartefour Charlie
E) Kartethree Pantofour Charly

195-Deniz VHF bandında kanal 16'da yapılacak çağrı, tehlike ve güvenlik haberleşmelerinin karıştırılmasını önlemek için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kanal/kanalların çıkış gücü 1 W olarak sınırlandırılmıştır?
I-Kanal 70,
II-Kanal 13,
III-Kanal 15,
IV-Kanal 11,
V-Kanal 17,
A)Yalnızca I,
B) I, III, V,
C) II, V,
D) III, V,
E) II, IV.

C e v a p l a r

191- C
192- C
193- A
194- D
195- D

196-Seyir güvenliği ile ilgili haberleşmeler için tahsis edilmiş olan uluslararası kanal, aşağıdaki seçeneklerde verilemlerden hangisidir?
A) Kanal 08,
B) Kanal 09,
C) Kanal 13,
D) Kanal 67,
E) Kanal 77.

197- GOLF uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Golf Omega Lima Foxtrot
B) Golf Oscar Lima Foxtrot
C) Ground Omega Linda Force
D) Ground Oscar Lima Force
E) Golf Omega Lima Force

198-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri, GMDSS telsiz operatörlerinin işletme hatalarındandır?
I-Çağrılan istasyon adının 3 kez veya daha az söylenmesi,
II-Cihaz çıkış gücünün kurallarda belirtilen sınırların üstünde çalıştırılması,
III-Zararlı karıştırmas (enterferans) durumunda frekansın kaydırılarak çalışılması,
IV-Ayar kontrollerinin sun'i güçlerle yapılması,
V-Yedek enerji kaynağı olarak akümülâtör bataryalarının kullanılması,
A) I ve II,
B) II, IV ve V,
C) II ve V,
D) II ve III,
E) II, III, IV ve V.

199- MID kısaltması, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Maritime Identification Digit
B) Mike India Delta
C) Marine Indiane Danube
D) Mobile Identification Digit
E) Maritime India Danube

200- DSC tanıtım numaralarının bir bölümü olan ve ülkelere tahsis edilen üç rakamlı deniz tanıtım numarası, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) MSI,
B) 271,
C) MID,
D) 608,
E) EHS.

C e v a p l a r

196- C
197- B
198- D
199- B
200- C

201- I-Tehlike çağrıları,
II-Acelelik çağrıları,
III-Emniyet çağrıları,
IV-Sıradan çağrılar,
V-Meteorolojik çağrılar
A)Yalnızca I,
B) I ve II,
C) I, II ve III,
D) I, II, III ve IV,
E) I, II, III, IV ve V.

202- Deniz VHF cihazlarının hangi özelliğinden yararlanılarak kanal 16 ile birlikte haberleşme yapılan her hangi bir çalışma kanalı dinlenilebilir?
A) Watch receiver,
B) Duplex watch,
C) Duplex operation,
D) Dual watch,
E) Double watch.

203- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yapılacak sıradan (Routine) çağrılarda, adres bilgisinin ardından aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi bilgi yer alır?
A) Çağrılan istasyonun adı,
B) Burası,
C) Çalışma kanalı,
D) Kategori,
E) Çağrıyı yapan istasyonun adı,

204- Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik belgesi alabilmek için adayların kaç yaşını bitirmiş olmaları gerekir?
A)17 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
B) 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
C) 20 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
D) 14 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
E) 15 yaşını bitirmiş olmaları gerekir

205-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi DSC tehlike türlerinden biri değildir?
A) Yangın,
B) Denize adam düşmesi,
C) Su alma,
D) Yan yatma,
E) Batma

C e v a p l a r

201- D
202- D
203- C
204- B
205- B

206-Deniz araçları VHF cihazları ile aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi haberleşmeleri yapamazlar?
A) Tehlike haberleşmeleri,
B) Sayısal seçmeli çağrılar,
C) Liman hizmetleri ile ilgili haberleşmeler,
D) Faks haberleşmeleri,
E) Emniyet haberleşmeleri.

207- "226003764" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir gemi istasyonuna ait,
B) Bir gemi grubuna ait,
C) Bir kıyı telsiz istasyonuna ait,
D) Bir kıyı telsiz istasyon grubuna ait,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonuna ait.

208- Gemi telsiz istasyonlarına ait MMSI numarası tanımlayan sembol, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 00MIDXXXX,
B) 0MIDXXXXX,
C) 0XXMIDXXX,
D) MIDXXXXXX,
E) MIDEXXXXX.

209-Bir istasyon Deniz VHF bandında Kanal 16'dan yapılacak sıradan (rutin) haberleşme için çağrıldıktan sonra haberleşme hangi kanaldan sürdürülür?
A) Kanal 77'den,
B) Kanal 73'den,
C) Uygun bir çalışma kanalından,
D) Çağrılan istasyon tarafından belirlenen bir kanaldan,
E) Kanal 16'dan.

210- Tehlike haberleşmesi, aşağıdaki hangi durumda yapılmalı?
A) Deniz aracında makine arızası olması durumunda,
B) Deniz trafiğini engelleyen bir olayın olması durumunda,
C) Meteorolojik olayların oluşması durumunda,
D) Deniz aracında ağır bir yaralının bulunması durumunda.
E) Deniz aracında can güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda

C e v a p l a r

206- D
207- A
208- D
209- C
210- E

211-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi dışındaki Acelelik mesajları, açık dille yazılmalıdır?
A) Deniz aracında olan bir isyanın bildirilmesi halinde,
B) Denizde kazazedelerin görülmesi halinde,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması halinde,
D) Deniz aracının makine dairesinde yangın çıkması halinde,
E) Mesajın tıbbi yardım niteliğini taşıması halinde.

212-Tehlike trafiğini yöneten istasyon bölgedeki tüm istasyonların susmasını aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile ister?
A) SEELONCE MAYDAY,
B) SEELONCE FEENEE,
C) SEELONCE DISTRESS,
D) SEELONCE HELP,
E) MYDAY SILENCE.

213-Deniz VHF bandında kanal 16, Hangi durumlarda sürekli olarak dinlenmelidir?
A) Deniz aracı limanda iken,
B) Deniz aracı yük alıyorken,
C) Deniz aracının seyir süresice,
D) Deniz aracının tamirde olduğu sürece,
E) Böyle bir zorunluluk yoktur.

214-Gemi istasyonlarına ait MMSI numaralarının ilk üç karakteri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini gösterir?
A) SOS,
B) EAS,
C) SZN,
D) EHS,
E) MID,

215- SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı tarafından telsiz telefonla bir emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır?
A) Bir çalışma kanalından,
B) Tehlike ve emniyet kanalından,
C) DSC tehlike ve emniyet kanalından,
D) Telsiz telefon veya DSC tehlike kanallarının herhangi birinden,
E) Uydu kanalından.

C e v a p l a r

211- E
212- A
213- C
214- E
215- A

216- GMDSS'de DSC MMSI numaraları kaç karakterden oluşur?
A) 3 karakter,
B) 5 karakter,
C) 7 karakter,
D) 9 karakter,
E) 15 karakter.

217 -Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Deniz VHF bandında DSC tekniği ilr yapılacak çağrılar için 1 adet kanal bulunmaktadır.
B) Deniz VHF bandında gönderilecek bir emniyet çağrısı PAN PAN işareti ile olmalıdır
C) Deniz VHF bandında kanal 06,'da kullanılacak çıkış gücü 1 W olarak sınırlandırılmıştır
D) Marmara denizinde seyretmekte olan bir yatta bir hastanın bulunması durumunda gönderilecek çağrıda MAYDAY
işareti kullanılır.
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir.

218- En az bir VHF kıyı telsiz istasyonunun kapsam alanı içinde olan ve VHF DSC alârmlarının alınabildiği deniz bölgesi, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) A1 deniz bölgesi,
B) A2 deniz bölgesi,
C) A3 deniz bölgesi,
D) A4 deniz bölgesi,
E) VHF deniz bölgesi.

219-Deniz VHF bandında kanal 72'de haberleşme yapmakta olan iki yattan tehlike çağrısını duyan yat, haberleşmeyi nasıl keser?
A) VHF telsiz cihazını kapatarak,
B) Stop Mayday diyerek,
C) Distress traffic diyerek,
D) Prudonce diyerek,
E) Received distress call diyerek.

220-SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı tarafından Deniz VHF bandında telsiz telefonla yayınlanacak emniyet çağrısı için aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisi kullanılır?
A) Kanal 13,
B) Kanal 16,
C) Kanal 28,
D) Kanal 67,
E) Kanal 88.

216-D
217- A
218- A
219- C
220- C

221-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bir Acelelik mesajının çalışma kanalından yayınlanmasını gerektirir?
A) Uzun mesaj durumlarında,
B) Kısa mesaj durumlarında,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması durumlarında,
D) Deniz aracında yangın çıkması durumlarında,
E) Deniz aracında isyan çıkması durumlarında.

222- Emniyet mesajları, Telsiz telefonla kime hitaben yayınlanır?
A) En yakın arama kurtarma merkezine hitaben,
B) En yakın gemi telsiz istasyonuna hitaben,
C) Soran herhangi bir istasyona hitaben,
D) Tüm istasyona veya belirli bir istasyona hitaben,
E) Kontrol istasyonuna hitaben

223-Deniz VHF bandında kanal 16'da, Tehlike trafiğinin sürmekte olduğu sırada, tehlike trafiğini yöneten istasyon tarafından kısıtlı çalışmanın başlayabileceği, aşağıdaki seçeneklerde verilen işaretlerden hangisi ile bildirilir?
A) SEELONCE DISTRESS,
B) SEELONCE PRUDONCE,
C) PRUDONCE,
D) MAYDAY FEENEE,
E) PRUDONCE FEENEE

224-Deniz VHF bandında kıyı telsiz istasyonları, aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisinde tehlike mesajı aktarımı yaparlar?
A) Tehlikedeki deniz aracının isteği üzerine,
B) Bölgedeki daha fazla deniz aracının arama ve kurtarma çalışmalarına katılması gerektiğini düşünmesi üzerine,
C) Tehlikedeki deniz aracının terk edildiğini öğrenmesi üzerine,
D) Diğer kıyı telsiz istasyonlarının isteği üzerine,
E) Tehlikedeki deniz aracının kendi ülkesine ait olduğunu öğrenmesi üzerine.

225- Gemi ile kıyı arasında yapılan haberleşmede haberleşmenin kontrolü kimdedir?
A)Gemi istasyonunda
B) haberleşme yapılan kıyı istasyonunda
C) Kontrol (monitör) istasyonunda
D) Haberleşme yapan gemiye en yakın kıyı .istasyonunda
E) Kontrol zorunluluğu yoktur

Soruların cevapları ve yeni soruların verilmesine devam edilecektir.
Site içi arama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön